ترانزیستور 2N5401

ترانزیستور 2N5401 جزو ترانزیستورهای دو قطبی پیوندی (BJT) با قطبیت PNP است.

-->