ترانزیستور C945

ترانزیستور C945 جزو ترانزیستورهای دو قطبی پیوندی (BJT) با قطبیت NPN است.
مــزایا
مــعایب
-->