ترانزیستور TIP42C

ترانزیستور TIP42C جزو ترانزیستورهای دو قطبی پیوندی (BJT) با قطبیت PNP است.

-->