ترانزیستور TIP122

ترانزیستور TIP122 جزو ترانزیستورهای دو قطبی پیوندی (BJT) با قطبیت NPN و دارلینگتون است.

مــزایا
مــعایب
-->