ترانزیستور BC327-40

ترانزیستور BC327-40 جزو ترانزیستورهای دو قطبی پیوندی (BJT) با قطبیت PNP است.

مــزایا
مــعایب
-->