ترانزیستور BC556

ترانزیستور BC556 جزو ترانزیستورهای دو قطبی پیوندی (BJT) با قطبیت PNP است.
مــزایا
مــعایب
-->