آی سی تقویت کننده AD8055AN

آی سی AD8055AN یک IC تقویت کننده با پهنای باند 300 مگا هرتز با ولتاژ فیدبک است.

آی سی AD8055AN یک IC تقویت کننده با پهنای باند 300 مگا هرتز با ولتاژ فیدبک است. معمولاً مقدار پهنای باند و نرخ تغییر ولتاژ در زمان (Slew Rate) در جریان فیدبک تقویت کننده آشکار می گردد. آی سی آپ امپ AD8055 در کاربرهای ویدیو (بار با امپدانس 150R) دارای مقدار تفاضل ضریب بهره 0.01% و خطای زاویه فاز 0.02 درجه است و برای راه اندازی 4 ویدیو (با با امپدانس 37.5R) این مقادیر به ترتیب 0.02%  و 0.1 درجه است. پهنای باند وسیع و نرخ تغییر ولتاژ بر زمان بالا و همچنین این آی سی را برای کاربردهای برای انواع کاربردهای با سرعت خیلی بالا مناسب گردیده است.
مــزایا
مــعایب
-->