آی سی آپ امپ LF398N

آی سی LF398N یک IC تقویت کننده عملیاتی با خروجی نمونه گیری و نگهداری (SAMPLE & HOLD) است

آی سی LF398N یک IC تقویت کننده عملیاتی با خروجی نمونه گیری و نگهداری (SAMPLE & HOLD) است که در ساختار آن از تکنولوژی BI-FET (ترکیب دوقطبی و اثر میدان) برای به دست آوردن حداکثر دقت DC با جمع آوری سریع سیگنال ها و نرخ افت کم استفاده شده است. در آی سی اپ امپ LF398 دقت بهره تقویت DC به میزان 0.002% و سرعت گرفتن سیگنال در کمتر از 6 میکروثانیه 0.01% است. یک طبقه ورودی دو قطبی برای رسیدن به آفست ولتاژ کم و پهنای باند وسیع استفاده شده است. برای تنظیم مقدار آفست ورودی تنها از یک پین IC استفاده می شود.
مــزایا
مــعایب
-->