ست آزمایشگاهی آموزش سنسورها و مبدل های مدل A

ستاپ آزمایشگاهی سنسورها و مبدل ها مدل A جهت آموزش نحوه عملکرد و کار با انواع سنسورهای رطوبت، سنسورهای مغناطیسی، سنسورهای گیرنده و فرستنده مادون قرمز، سنسورهای آلتراسونیک، سنسورهای رنگ و ... به دانشجویان رشته های کنترل و ابزار دقیق و مطابق با سرفصل وزارت علوم طراحی و تولید گردیده است.

قابلیت های مجموعه آزمایشگاهی آموزش سنسورها و مبدل ها مدل A:

 • بررسی سنسورهای پیشرفته به همراه مبدل های مورد نیاز
 • بررسی سنسورهای صنعتی و خانگی و اداری پایه
 • مطابق با سر فصل های آموزشی ارایه شده از سوی وزارت علوم
 • هماهنگی کامل با ست آزمایشگاهی عملگرها و ترانسدیوسرها

سخت افزار مجموعه آزمایشگاهی آموزشی سنسورها و مبدل ها مدل A:

 • سنسور فشار پنوماتیک
 • سنسور فشار هیدرولیک
 • سنسور فلو پنوماتیک
 • سنسور فلو هیدرولیک
 • سنسورهای دمای NTC , PTC , PT100 , Thermocouple هیدرولیک و پنوماتیک
 • سنسور نوری هیدرولیک و پنوماتیک
 • سنسورهای مجاورتی یا پراکسیمیتی هیدرولیک و پنوماتیک
 • مبدل فشار پنوماتیک
 • مبدل فشار هیدرولیک
 • مبدل فلو پنوماتیک
 • مبدل فلو هیدرولیک
 • مبدل سنسورهای دمای NTC , PTC , PT100 , Thermocouple هیدرولیک و پنوماتیک
 • مبدل سنسور نوری هیدرولیک و پنوماتیک
 • مبدل سنسورهای مجاورتی یا پراکسیمیتی هیدرولیک و پنوماتیک
 • سنسور رطوبت
 • سنسور مغناطیسی
 • سنسور فرستنده و گیرنده مادون قرمز
 • سنسور آلتراسونیک
 • سنسور رنگ
 • سنسور وزن یا لودسل
 • سنسور روتاروی انکدر
مــزایا
مــعایب
-->