آی سی جمع گر 74LS283

آی سی 74LS283N یک IC جمع کننده 4 بیتی باینری است. یعنی یک عدد 4 بیتی را با یک عدد 4 بیتی دیگر جمع می کند.
2 بیت نقلی (Carry) دارد. یکی مربوط رقم نقلی عدد قبلی است که می تواند از یک آی سی دیگر دریافت شود. و یکی مربوط به رقم نقلی تولید شده حاصل از همین عملیات جمع است که می تواند به آی سی بعدی فرستاده شود.
مــزایا
مــعایب
-->