آی سی گیت (NOR) SN7427

آی سی SN7427N یک آی سی شامل 3 گیت NOR مستقل از هم که هر کدام دارای سه ورودی است می باشد. آیسی های سری 5427 ، سری نظامی این آی سی است و رنج دمایی آن آی سی بسیار وسیع تر است.
سری 5427 (نظامی) : از 55- تا 125+ درجه سانتی گراد
سری 7427 (معمولی) : از 0 تا 70+ درجه سانتی گراد

مــزایا
مــعایب
-->