آی سی مالتی پلکسر SN74251

آی سی SN74251N یک IC دیتا سلکتور یا مالتی پلکسر با وضعیت 3-state خروجی است.

آی سی SN74251N یک IC دیتا سلکتور یا مالتی پلکسر با وضعیت 3-state خروجی است. دیتا سلکتور یا مالتی پلکسر به این معنااست که چند بیت داده داریم و فقط یک بیت خروجی. حال یکی از این داده ها را Select می کنیم و به خروجی می فرستیم.
در آی سی SN74251 یک پایه خروجی داریم و یک پایه خروجی دیگر هم داریم که NOT خروجی اصلی است.
یک پایه فعالساز یا Enable هم داریم.
اگر پایه های آی سی رها شوند و آزاد باشند و پایه فعالساز High باشد، هر دو خروجی در وضعیت
3-state قرار می گیرند.
می دانیم که وضعیت 3state به وضعیتی می گوییم که نه High باشد و نه Low، بلکه هیچ پتانسیلی نداشته باشد و آزاد باشد.
یکی از کاربردهای 3state این است که ممکن است در سیستمی که به آن فرمان می دهیم، این قانون وجود داشته باشد که با فرمان low یک دستور منحصر بفرد اجرا شود و با فرمان High یک دستور منحصر بفرد دیگر. حال اگر بخواهیم هیچ کدام از آن دو دستور اجرا نشوند چه باید کرد؟ در اینجاست که نیاز پیدا می کنیم علاوه بر دو سطح High و low یک سطح دیگر، یعنی یک وضعیت سومی هم وجود داشته باشد که آن وضعیت، حالت آزاد است. که زمانی که نه بخواهیم فرمان High را صادر کنیم و نه فرمان Low را. از این حالت استفاده می کنیم. به این وضعیت، وضعیت High Impedance  هم می گویند. انگار که خروجی آی سی را آزاد کردیم و به هیچ جایی وصل نیست.
مــزایا
مــعایب
-->