آی سی دکدر - دمالتی پلکسر 74HC238N

آی سی 74HC238N یک IC دکدر یا دمالتی پلکس 3 به 8 است. می دانیم که منظور از دکدر یعنی باینری می دهیم و معادل دسیمال اش را در خروجی متناظر دریافت می کنیم.

آی سی 74HC238N یک IC دکدر یا دمالتی پلکس 3 به 8 است. می دانیم که منظور از دکدر یعنی باینری می دهیم و معادل دسیمال اش را در خروجی متناظر دریافت می کنیم. همچنین می دانیم که منظور از دمالتی پلکس یعنی یک بیت ورودی داریم و چند بیت خروجی. با توجه به آدرسی که می دهیم، آن بیت ورودی به خروجی متناسب با آدرس منتقل می شود.
در آی سی 74HC238 تعداد 3 بیت Enable داریم. دلیل آن این است که اگر بخواهیم بصورت موازی چند آی سی دیگر اضافه کنیم و تعداد ورودی-خروجی ها را افزایش دهیم، بتوانیم اینکار را انجام دهیم. اگر بخواهیم از این آی سی به عنوان دمالتی پلکسر استفاده کنیم، می بایست یکی از بیت های Enable را بعنوان بیت ورودی در نظر بگیریم و بقیه بیت های Enable را در حالت فعال بگذاریم. اما اگر بخواهیم از آن به عنوان دکدر استفاده کنیم، می بایست تمام بیت های Enable را در حالت فعال بگذاریم.
مــزایا
مــعایب
-->