آی سی دکدر - دمالتی پلکسر 74HC139

آی سی 74HC139AN یک IC دیکدر (Decoder) یا دیمالتی پلکسر (Demultiplexer) است که شامل 2 عدد دکدر یا دمالتی پلکس 2 به 4 مستقل از هم می باشد.

آی سی 74HC139AN یک IC دیکدر (Decoder) یا دیمالتی پلکسر (Demultiplexer) است که شامل 2 عدد دکدر یا دمالتی پلکس 2 به 4 مستقل از هم می باشد.
می دانیم که منظور از دکدر یعنی باینری می دهیم و معادل دسیمال اش را در خروجی متناظر دریافت می کنیم. همچنین می دانیم که منظور از دمالتی پلکس یعنی یک بیت ورودی داریم و چند بیت خروجی. با توجه به آدرسی که می دهیم، آن بیت ورودی به خروجی متناسب با آدرس منتقل می شود. در آی سی 74HC139 اگر بیت Enable را یک بیت ورودی در نظر بگیریم، آی سی عمل دمالتی پلکس را انجام می دهد. اما اگر آنرا صرفا بیت فعال ساز درنظر بگیریم، عمل دکدر را انجام می دهد.
مــزایا
مــعایب
-->