آی سی شمارنده (BCD) 74HC4518

آی سی 74HC4518 یک IC شمارنده از خانواه آی سی های TTL است که شامل دو شمارنده BCD سنکرون می باشد.

آی سی 74HC4518 یک IC شمارنده از خانواه آی سی های TTL است که شامل دو شمارنده BCD سنکرون می باشد. منتهی فرق این آی سی با آی سی 74HC4510 این است که اولا دو شمارنده دارد و ثانیا در این آی سی، ورودی همان پالسی است که به آی سی می دهیم. پس همان پالسی که به آی سی 74HC4518 می دهیم، باعث شمارش می شود، منتهی در آی سی 74HC4510 با هر لبه بالارونده از پالس ورودی، عدد BCD ورودی روی شمارنده بارگزاری می شد. از این آی سی می توان در مدارات مقسم فرکانس استفاده کرد.
مــزایا
مــعایب
-->