آی سی شمارنده (BCD) 74HC4510

آی سی 74HC4510N یک IC شمارنده (Binary-coded decimal) BCD از خانواده آی سی های TTL است.

آی سی 74HC4510N یک IC شمارنده (Binary-coded decimal) BCD از خانواده آی سی های TTL است. نوع دیتای ورودی و هم دیتای خروجی این آی سی از نوع BCD است. این آی سی بعلت اینکه سنکرون است، نیاز به یک پالس ورودی (پایه شماره 15 به نام CP) برای مشخص کردن ریتم کاری آن دارد. در آی سی 74HC4510 با هر لبه بالارونده از پالس ورودی، عدد BCD ورودی روی شمارنده بارگزاری می شود.
مشخصات آی سی شمارنده 74HC4510:
1. قابلیت شمارش افزایشی و کاهشی
2. فرکانس کاری حدود 57MHz

مــزایا
مــعایب
-->