آی سی شمارنده باینری 74HC4060

آی سی 74HC4060N یک IC شمارنده 14 سطحی باینری با نوسان ساز  از خانواده آی سی های TTL است.

آی سی 74HC4060N یک IC شمارنده 14 سطحی باینری با نوسان ساز  از خانواده آی سی های TTL است. البته هم می توان از اسیلاتور داخلی آن با قرار دادن خازن و مقاومت خارجی استفاده کرد و یا همچنین می توان با اعمال یک قطار پالس از خروجی یک نوسان ساز به یکی از پایه های این آی سی استفاده کرد. همچنین می توان از اسیلاتورهای کریستالی برای ساخت یک پالس بسیار دقیق استفاده نمود. با هر لبه پایین رونده یک واحد به مفدار شمارنده 74HC4060 اضافه می شود. 10 گونه فرکانس خروجی مختلف می توان از 10 خروجی این آی سی شمارنده دریافت کرد. که بیشترین مقسم فرکانسی که می توان با این آی سی ساخت برابر است با: 1/16384  .
کاربردها آی سی شمارنده 74HC4060:
1. کنترل شمارنده ها
2. تایمر
3. مقسم فرکانس
4. مدارهای تاخیر زمانی

متاسفانه چند سطری که درباره آیسی ذکرشده نوشته شده خیلی کم وناکافی وناقص بیان شده اگر می‌خواهید در مورد قطعه ای اطلاعات بدهید بایستی کامل و باذکر مثال بیان کنید امیدوارم مد نظر قرار بگیرد با تشکراز عوامل برنامه

مــزایا
مــعایب
-->