آی سی فلیپ فلاپ 74HC109

آی سی 74HC109 یک آی سی فلیپ فلاپ (Flip-Flop)  یا لچ (latch)است که درون خود دو عدد فلیپ فلاپ JK (که با لبه مثبت پالس تریگر میشوند) دارد. همچنین اگر پایه های J و K را به هم اتصال دهید از این IC می توان به عنوان فلیپ فلاپ نوع D هم استفاده کرد.
مــزایا
مــعایب
-->