آی سی تولید بیت پریتی 4531

آی سی MC14531 یک آی سی تولید کننده بیت پریتی می باشد.

آی سی MC14531 یک آی سی تولید کننده بیت پریتی می باشد. تعداد بیتهای ورودی این آی سی 13 بیت می باشد. بطور کل این IC به اینگونه عمل می کند که اگر تعداد ورودی های آن که Hi است زوج باشد، خروجی اش Low است و اگر تعداد ورودی های آن که در وضعیت Hi قرار دارند، فرد باشد، خروجی آن Hi است. بنابراین برای بسته های اطلاعاتی که مساوی یا کمتر از 12 بیت است، می توان از بیت سیزدهم ورودی بعنوان بیت تعیین کننده نوع پریتی (زوج یا فرد) استفاده کرد. و برای بسته های اطلاعاتی که 14بیتی و یا بیشتر اند، می توان هر تعداد از این آی سی که مورد نیاز است را به صورت آبشاری بست و بهتر است که خروجی هر آی سی را به ورودی سیزدهم آی سی بعدی بدهیم، زیرا که تاخیر کمتری خواهد داشت.
نویسنده: مهندس موحد


مــزایا
مــعایب
-->