آی سی تقویت کننده عملیاتی 4558D

آی سی 4558D یک تقویت کننده عملیاتی است که درون خود دو اپ امپ (که از هم مجزا هستند) دارد. در واقع این آی سی خصوصیات آی سی NJM741 را به صورت دو آی سی مجزا در خود جای داده است. از این آی سی در مدارهایی که نیاز است دو خروجی همزمان و مساوی تغییر کند استفاده می شود.
مــزایا
مــعایب
-->